ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezés

A BSPL Mérnök Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

2. Mi a tájékoztató célja?

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük az Ügyfeleket jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

3. Hatály

A jelen dokumentumban meghatározottak hatálya a BSPL Mérnök Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési rendszerére vonatkozik. Az adatkezelés időbeli hatálya – amennyiben az 5. pont külön nem rendelkezik – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig érvényes.

4. Az adatkezelő megnevezése, az adatfeldolgozók meghatározása

  • Adatkezelő: BSPL Mérnök Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 62-64/B. II. em. 1.
  • Honlap: https://bsplmernok.hu/
  • Adatvédelmi tisztviselő: Lakatos Tamás

5. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon?

5.1. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

Weboldalunkon keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

5.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
névfelhasználó beazonosítása
cégnéva jogiszemély beazonosítása
e-mail címkapcsolatfelvétel a Felhasználóval
telefonszámkapcsolatfelvétel a Felhasználóval

 5.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Infotv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

5.1.3. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását az info@bsplmernok.hu e-mail címen írásban vonhatja vissza.

5.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

6. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

Számunkra fontos, hogy adatkezelésünk megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatjuk az egyes érintetti jogokat

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet a Adatkezelőtől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • mennyi ideig kezeli.
  • Az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A helyesbítendő adatról adatkezelő értesíti az adatfeldolgozót, aki szintén elvégzi a módosítást. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3. A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. A törlendő adatról adatkezelő értesíti az adatfeldolgozót, aki szintén elvégzi a módosítást. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

6.4. A zároláshoz való jog

Az érintett a 4. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Adatkezelő korlátozza. A kérelmet a Adatkezelő haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. A korlátozott adatról adatkezelő értesíti az adatfeldolgozót, aki szintén elvégzi a módosítást. A korlátozás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a 4. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Adatkezelő az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná. Az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását a fenti elérhetőségeken jelzett nyilatkozatával visszavonhatja.

6.6. Az érintett hozzáféréséhez való jog

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

7. Sütik (cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felahsználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

7.2 Google Analytics

A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

8. Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adatai megismerésére a mi és az adatfeldolgozók alkalmazottai a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult panasztételre, illetve polgári pert kezdeményezhet a Adatkezelő ellen.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Adatgyűjtés aktivitásról

A Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetünk, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 10.2. Módosítás

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.